Detta avtal gäller mellan Winners Group ApS nedan kallat Säljaren och Dig som köpare. Avtalet innehåller villkoren för köp av rätten till vinst (”vinsträtter”) hos Spanska Nationallotteriet. Avtalet avser också samtliga övriga tjänster och produkter som Säljaren från tid till annan erbjuder. Jag accepterar att Säljaren utvidgar avtalet till att avse nya tjänster och produkter under förutsättning att jag dess förr innan fått meddelande om detta och jag inom skälig tid kan avsäga mig och avstå genom att kontakta kundservice, för att meddela att jag inte önskar köpa/erhålla den erbjudna tjänsten eller produkten.

I ditt välkomstbrev och på www.eurolotteries.com kan du se vilka och hur många dragningar som köpet gäller. Om du betalar i tid (se punkt Betalning) den första månaden så har du köpt lotterna för de dragnings datum. Om du betalar i tid följande månad, gäller köpet för nästa månad osv. Om du inte betalar i tid någon av månaderna så upphör detta avtal att gälla.
Om du för följande period igen önskar att köpa lotter meddelar du detta till säljaren. Du kommer då erbjudas att ingå ett nytt avtal.

Övriga tjänster och produkter
För övriga tjänster och produkter gäller de villkor som anges i Säljarens erbjudande.

Ångerrätten
När du köper en vara eller en tjänst på distans eller vid hemförsäljning har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar, när du handlar inom Sverige. Om du handlar något från ett annat EU-land, exempelvis via Internet, har du också ångerrätt, men ångerfristen kan då vara kortare än 14 dagar

Avtalstid
Observera att köpen endast avser vinsträtter och inte lotter i Spanska Nationallotteriet. Hur stor andel av vinsträtten du har beror på vilken spelprodukt du spelar i.

Ändring av villkor
Vi förbehåller oss rätten till att ändra villkoren med en månads varsel. Eventuella villkorsändringar och prishöjningar offentliggörs på www.eurolotteries.com

Betalning
Samtliga betalningar skall enligt detta avtal ske i förskott senast en bankdag före den 28:e varje månad. En betalning som görs den 28:e i en månad avser alltså nästa månad. Är en betalning inte registrerad senast den 5:e bankdagen i den månad som köpet avser återgår vinsträtten till säljaren. Observera att om du har valt “recurring” under betalningar via ditt betalkort som kommer du automatiskt varje månad att debiteras spelbeloppet utan att du informeras om detta. På ditt kontoutdrag kommer det att stå “WinnersGroup-EUL” som betalningsmottagare. Du kan när som helst stoppa dina upprepade betalningar genom att kontakta oss (se avsnitt “Uppsägning”).

Meddelande m.m.
Om säljaren skickar meddelande som rör detta avtal i rekommenderat brev till dig på den adress som anges i avtalet, eller ny adress som meddelats till säljaren, ska meddelandet anses som tillkommit dig tillhanda sju dagar efter att det har skickats.

Vinstutbetalningar
Vid utbetalningar har säljaren rätt att göra avdrag för administrativa kostnader, som bankgiro eller PlusGiro kostnader eller motsvarande.
Ditt vinstbelopp kan du alltid kräva att få utbetalt från ditt spelkonto förutsatt att vinsten är större än 250 kr.

Bindningstid
Du betalar månadsvis eller eventuellt kvartalsvis beroende på spelproduktens villkor och uppsägningstiden är endast en månatlig betalning av de pengar som står på ditt vinstkonto. Ingen vinstbalans, ingen betalning.

Uppsägning
Du kan när som helst avsluta ditt spel. Det enda du behöver göra är att ringa till vår kundtjänst eller skriva till oss. Här finner du våra kontaktuppgifter: http://www.eurolotteries.com/om-oss/ När du avslutar, kommer ditt spelkonto dra sista spelavgiften från eventuella innestående vinstpengar (se avsnitet “Bindingstid”). Ingen vinstbalans, ingen betalning.

Ansvar
Säljaren ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande händelse, även om säljaren själv vidtar eller är utsatt för en sådan konfliktsåtgärd.

Skatter
Eventuella skatter, sociala avgifter, egenavgifter eller liknande betalas av vinnaren.

*Tävlingar**
I de tillfällen då det hålls extra tävlingar som inte är direkt knutna till de lottnummer du spelar på ska eventuella skatter, sociala avgifter, egenavgifter eller liknande betalas av vinnaren.

Erbjudanden
När du registrerar dig som kund på Eurolotteries tillåter du automatiskt att Eurolotteries kan kontakta dig emellanåt i reklamsyfte. Vid alla tillfällen, följer Eurolotteries EU:s standard gällande integritetsregler och förordningar. Om du inte vill ta emot reklaminformation från Eurolotteries, vänligen skicka en e-post till info@eurolotteries.com

Force Majeure
Företaget kan inte hållas ansvarig för förseningar eller misslyckanden i utförandet av någon del av sina förpliktelser när det är resultatet av någon orsak utanför Bolagets rimliga kontroll. Detta inkluderar, utan begränsning, brand, översvämning, strejk, lockout, maskinvara, programvara eller telekommunikationsfel eller någon regeringsåtgärd. Bolaget förbehåller sig rätten, utan förpliktelse, att ändra, upphäva eller säga upp någon av sina tjänster på webbplatsen eller på annat sätt för att uppfylla alla lagar och krav.

Ditt ansvar
Vänligen försäkra dig om att du uppfyller alla lagar och regler om någon jurisdiktion där du befinner dig eller är bosatt, och att du har uppfyllt och obegränsat lagligt rätt till att använda denna hemsida, och att registrera sig som kund och anmäla dig till ett syndikat eller lotter.

Du får inte registrera dig som kund hos oss om:
– Du är inte agerande som huvudman eller agerar på uppdrag av någon.
– Du är under 18 år.
– Du inte är juridiskt kapabel till att ingå ett bindande avtal.

Allmänna villkor Autogiro

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen.Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. CNG Payment Service ApS har rätt att dra pengar från betalarens konto för räkning av Winners Group ApS (Eurolotteries), eftersom de är en etablerad leverantör till Winners Group ApS.

 

tax-free-se

Skattefria utbetalingar

Alla vinster i våra lotterier inom EU är skattefria enligt EU-lagstiftning men du kan alltid kontrollera med skatteverket om du är osäker på ev. vinstskatt.

Eventuell skatt på våra interna utlottningar betalas av vinnaren.

Se FAQ »
--> -->

Det är just nu underhåll på Eurolotteries hemsida. Du kan eventuellt uppleva problem med att logga in. Detta kommer vara fixat inom kort